Jasnogórska Rodzina Różańcowa JRR

„Różaniec jest Droga kontemplacji oblicza Chrystusa dokonywanej oczami Maryi”
św. Jan Paweł II

Z MARYJĄ , NIEWIASTĄ EUCHARYSTII, NA DROGACH CHRYSTUSOWEJ EWANGELII

Maryja głosi Chrystusa i Jego Ewangelię

Od początku swojego istnienia Maryja , stworzona w łasce - Niepokalana i w dalszych, kolejnych etapach swojego życia , w zjednoczeniu z Trójcą Świętą, pełni „zbawczą służbę”. Po Zwiastowaniu chce dzielić się Miłością , którą jest Jezus, jak podczas Nawiedzenia czy w Betlejem.

W innej scenie ewangelicznej, w Dniu Pięćdziesiątnicy Apostołowie wraz Maryją trwali na modlitwie w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego. Maryja rozumiała co znaczy Jego obecność. Jako Matka Jezusa posiadała już tę łaskę w swoim sercu. Wszyscy wtedy zostali napełnieni Duchem Świętym, aby mogli głosić Ewangelię. Papież św. Jan Paweł II nawiązując do tego wydarzenia prosi Matkę Bożą: Maryjo, która swą modlitwą wsparłaś początek ewangelizacji podjętej przez Apostołów… prowadź nas ! Nazywa Ją Gwiazdą Nowej Ewangelizacji.

Czy można wyobrazić sobie głoszenie Ewangelii Chrystusowej bez Maryi ?

Jedynie Maryja jako Matka Syna Bożego dotykała Bożych tajemnic, dlatego też jest o Niej powiedziane, że wszystkie te sprawy wiernie zachowywała w swoim sercu. Nikt inny nie był doskonalej zjednoczony z Chrystusem niż Maryja w całym Jego życiu - od chwili Poczęcia aż po Ofiarę Krzyża na górze Kalwarii. Wydarzenie Kalwarii jest i zawsze pozostanie kresem - znakiem dojścia do celu na drogach ewangelizacji wraz z Maryją. Z przebitego boku Chrystusa ukrzyżowanego, jak ze źródła wypłynęły krew i woda i tu odczytujemy objawiony , chociaż „niewypowiedziany „ Testament z Krzyża - Eucharystię, w której uczestniczy Maryja. Ona, jako Matka Kościoła , ma przyprowadzić ludy i narody do źródła Wody Żywej, otworzyć serce człowieka na przyjęcie Miłości Chrystusa. Kościół daje nam Eucharystię.

Maryjne wezwania fatimskie do życia Eucharystycznego

Wydarzenia fatimskie od początku naznaczone były znakiem Eucharystii. Trójce pastuszków, przed spotkaniem z Matką Boża, objawił się Anioł. Trzymał w ręce kielich nad którym unosiła się święta Hostia. Po tym wydarzeniu u dzieci zrodziło się pragnienie bliskości z Chrystusem , chociaż jeszcze nie rozumiały swojej misji. Dopiero spotkania z Maryją , Piękną Panią jaśniejącą światłem , dokonują w nich przemiany serc. Spełniają Jej prośby , codziennie odmawiają różaniec , dużo się modlą, często obchodzą kościół dookoła lub przed Tabernakulum adorują Najświętszy Sakrament. Gotowe są wynagradzać za grzechy obrażające Boga i ratować grzeszników . Ofiarowują swoje dobre uczynki. Maryja wtajemnicza je w trudne sprawy pokoju na świecie. Ukazana im została wizja piekła . Maryja prosi o wynagradzanie Jej Niepokalanemu Sercu, które obrażane, jest także boleścią Serca Jej Syna.

Czy objawienia fatimskie kryją w sobie wezwania Maryi do życia eucharystycznego ?

Jest prośba Maryi o odmawianie Różańca. Modlitwa różańcowa jako uwielbienie Jezusa, zachwyt i podziw dla mądrości Bożych tajemnic jest formą życia , w której uczestniczy i do której wzywa nas Maryja. Ona pragnie przebywać w bliskości ze swoimi dziećmi poprzez to nieustanne „Zdrowaś”. Pragnie też naszej bliskości ze swoim Synem.„Wędrówka” z Maryją odbywa się w jednym kierunku - do Jezusa ! Na tę „wędrówkę składa się całe nasze „wszystko”, ponieważ nie ma tajemnic w Różańcu oderwanych od naszego życia i vice versa . Modlitwa różańcowa z Maryją wnosi coś szczególnego - Światło. Tego Światła doświadczyły dzieci z Fatimy , wtedy wielbiły Trójcę Przenajświętszą i Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

Maryja pyta, czy dzieci chcą się ofiarować Panu Bogu, wynagradzać i modlić się za grzeszników.

Spełniły one te oczekiwania i stały się wzorem ewangelicznego życia , w którym najważniejszą rolę odgrywała miłość do Chrystusa. Pełnia tej miłości objawia się podczas Eucharystii. . Tak jak Jezus wynagradza Ojcu Niebieskiemu za nasze grzechy składając Najświętszą Ofiarę , tak Maryja wzywa nas do uczestnictwa w tym wynagradzaniu. Ponieważ nie jesteśmy tak doskonali jak Ona - Pełna Łaski , możemy to uczynić przez Jej Niepokalane Serce. Dzieciom z Fatimy powiedziała, że jest ono obrażane . Poprosiła o Eucharystię i Komunia św. wynagradzająca w pierwsze soboty miesiąca jako zadośćuczynienie za zło pochodzące od tych, którzy nie wiedzą co czynią. Maryja jest Ucieczką Grzeszników, przez jej miłosierne , Niepokalane Serce oni także mogą dostąpić zbawienia.

Jasnogórska Ewangelizacja Eucharystyczna przez Maryję

Jasna Góra jest miejscem , gdzie doświadcza się majestatu i potęgi Maryi jako Matki i Królowej. Przez wieki uczestniczyła w ważnych wydarzeniach historii Polski, zwyciężała, broniła od niebezpieczeństw. Jest Matką Zawierzenia, budzi zaufanie, mamy w Niej oparcie. Słowa modlitwy Pod Twoja Obronę nie brzmią nigdzie tak wymownie jak na Jasnej Górze. Wszystko to, całe otoczenie i „ urząd „ Maryi nadany Jej przez Boga jednak nie przytłacza tych, którzy tu przybywają. Maryja z woli Pana upodobała sobie stworzyć na Jasnej Górze DOM dla wszystkich ludzi i być dla nich Matką. Właśnie Jej macierzyństwo wyróżnia to Święte Miejsce. Przybywają tu rzesze pielgrzymów, a Ona każdego z osobna wysłucha, obdarzy ciepłem i czułością, doda otuchy i nadziei. Jasna Góra nigdy nie była miejscem objawień jak inne Sanktuaria. Tu Maryja „mówi” do serc, otwiera na łaskę, na działanie Boga ; tak jak w Kanie Galilejskiej, abyśmy wiedzieli co czynić i to jest to dla nas przesłanie Ewangelii „Idźcie i głoście”.

Wielki Pontyfikat św. Jana Pawła II niesie nowe wyzwanie i jednocześnie wezwanie do ewangelizacji eucharystycznej, określone w Encyklice o Eucharystii w następujący sposób : moment celebracji Eucharystycznej i Adoracji nie mogą być oddzielone od drogi formacji w wierze, od obowiązku służby i obowiązku świadectwa w kościele i świecie.

Misję ewangelizacyjną z Jasnej Góry , w jakimś stopniu , pełni w tym względzie Różaniec . Kard. S. Wyszyński wzywał: Modlitwą powiążcie wszystkie wasze serca , by stały się murem obronnym Kościoła Chrystusowego ,qaaq pod opieką Zwycięskiej Pani Jasnogórskie j / Kard. S. Wyszyński/. Pięćdziesiąt lat temu powstała Jasnogórska Rodzina Różańcowa . Matka Boża szerzej otworzyła serca pielgrzymów na modlitwę różańcowa w łączności z Jasną Górą. Wspólnota, która ma swoje Centrum na Jasnej Górze , działa w rozproszeniu , ośrodki i grupy modlitwy różańcowej są najczęściej dziełem pielgrzymów jasnogórskich w ich środowiskach parafialnych . Łączy je poczucie jedności , które umacnia wieź z Maryją Jasnogórską.

Istotne znaczenie dla ewangelizacji eucharystycznej z Jasnej Góry przez Różaniec mogą mieć przemyślenia + śp. O. Zachariasza Jabłońskiego. W 2009r. na spotkaniu największych Wspólnot Maryjnych odniósł się do Tajemnic Światła. Mając na względzie program zadany Kościołowi na III Tysiąclecie chrześcijaństwa - kontemplacji Chrystusa wraz Maryją - apelował o zgłębianie myśli przewodnich tych Tajemnic na Jasnej Górze . Trzeba wsłuchać się w głos Mary, która teraz przemawia jak w Kanie Galilejskiej, wzywa do nawrócenia i prowadzi do Eucharystii. Polecił, aby rozważać te Tajemnice częściej niż inne, uczynić tematem spotkań i opracowań teologicznych na potrzeby ewangelizacji. Przede wszystkim nasycić to miejsce duchowością ‘misteriów światła’, aby promieniowało na naszą Ojczyznę i świat.

Rok Eucharystii / 2004-2005/ożywił kult Eucharystii m.in. na Jasnej Górze. Metropolita Częstochowski abp Stanisław Nowak erygował Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne. Z tej okazji powiedział: Tu, na Jasnej Górze zapalamy nowe Światło - Miłość do Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Powstało ono na gruncie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. W miejscach ożywionego ruchu modlitwy różańcowej tworzą się grupy Adoracji Najświętszego Sakramentu, które zapalają to nowe światło jak „świeca od świecy” . Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne integruje kręgi Adoracji Najświętszego Sakramentu także z poza Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej na Zjazdach Formacyjnych. Są one organizowane na Jasnej Górze w marcu, w tym roku po raz ósmy.

Trzeba zauważyć, że Maryja Jasnogórska „wyrusza” niekiedy na drogi ewangelizacji eucharystycznej. Od 2008r. kolejne ołtarze „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju” zatrzymują się na Jasnej Górze i stąd jakby wychodziły z błogosławieństwem Królowej Polski „udają się” do różnych miejsc na świecie/ dotychczas trafiły do : Jerozolimy, Medjugorie, Oziornoje, Jamusukro i Kibeho/. Powstają wokół nich Centra Adoracji Najświętszego Sakramentu, które mają też coś w sobie z jasnogórskiego Światła - spojrzenie Maryi i wsparte modlitwą Jej błogosławieństwo.

I chociaż Wielki Pontyfikat św. Jana Pawła II zakończył się w Roku Eucharystii na znak zwycięstwa Chrystusa, to droga do zwycięstwa prowadzi przez Maryję.

O. Ryszard M. Żuber OFM Conv.
Zofia Chmielewska
Barbara Wagner

Święto Zwiastowania NMP
25 marca 2017r.
P R O G R A M - 25 marca 2017

Temat:
Z MARYJĄ , NIEWIASTĄ EUCHARYSTII , NA DROGACH CHRYSTUSOWEJ EWANGELII

8.00 - 8.45 Adoracja Najświętszego Sakramentu

8.45 - 9.00 Powitanie Uczestników Zjazdu

9.00 - 9.30 Przygotowanie do Mszy Św.,

9.30 - 10.30 Msza św. Ks. abp dr Stanisław Nowak, Kaplica Matki Bożej

10.30 - 10.45 Przerwa

10.45 - 11.15 O. Marek Nowacki

11.15 - 11.45 Przekazanie obrazu Sł. Bożej Wandy Malczewskiej, daru dla JBE,

Państwo Prof. Maria i Andrzej Czachor

11.45 - 12.45 P. dr Wincenty Łaszewski

12.45 - 13.15 O . Ryszard M. Żuber

13.15 - 14.00 Przerwa na posiłek

14.00 - 14.30 O. Tomasz Tlałka

14.30 - 16.00 Wypowiedzi Uczestników Zjazdu , Koronka do Bożego Miłosierdzia

* miejsce spotkania – Kaplica Różańcowa

Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne


VIII Zjazd Formacyjny Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego
- myśli przewodnie spotkania...


Adoracja Najświętszego Sakramentu z medytacją Pani prof. Wiesławy Bogaczewicz - Biedy:
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja Adwentowa:

Więcej Adoracji...

Konferencja wieczorna, Godzina Uwielbienia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie /Parafia św. Rafała Kalinowskiego, Mrągowo/, cd… P. prof. Bożena Borycka, P. Piotr Kandzia

Przesłanie VII zjazdu Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego

12 marca 2016 r. na Jasnej Górze odbył się kolejny zjazd formacyjny z udziałem : misjonarza z Indii O.Josepha Vadakkela z Misyjnej Kongregacji od Adoracji Najświętszego Sakramentu, p. Mariusza Drapikowskiego , artysty plastyka z Gdańska oraz współpracującego z nim w dziele apostolstwa p. Piotra Ciołkiewicza, prezesa Fundacji Stowarzyszenia Comunita Regina Della Pace. Tematem Zjazdu było hasło „ Maryjo, Królowo Pokoju, Niewiasto Eucharystii do Syna swego nas prowadź”.

Rodzi się dzieło 12 Gwiazd Królowej Pokoju. Powstają Ołtarze Adoracji Najświętszego Sakramentu - arcydzieła sztuki, których motywem przewodnim jest Maryja jako Monstrancja. Ich widzialne piękno , realizacje plastyczne , mają nam przybliżać Pana Jezusa, tworzyć taką przestrzeń sacrum , w której modlitwa będzie pełna i będzie wypływała z serca. Sztuka prowadzi nas do Pana Boga , czy muzyka, czy poezja, czy literatura, jak również prace plastyczne przybliżają nas do Pana Boga, wzruszają i dają szansę oddać Mu siebie, pozyskać dar pokoju, dzieli się z nami twórca dzieła p.Mariusz Drapikowski.

czytaj więcej...

Relacja ze VII Zjazdu Jasnogórskiego Bractwa EucharystycznegoW sobotę, 12 marca 2016 r. na Jasnej Górze odbył się VII Zjazd Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego. Uczestnikami spotkania byli liderzy, moderatorzy i opiekunowie grup Adoracji Najświętszego Sakramentu z kraju i zagranicy, reprezentanci wspólnot parafialnych Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu, a także przedstawiciele Wspólnot Maryjnych: Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej, Legionu Maryi, Stowarzyszenia Cudownego Medalika, Bożego Rolnictwa Ekologicznego.

fot. Krzysztof Świertok

W charakterze prelegentów zaproszeni zostali: o. dr Joseph Vadakkel, p. Mariusz Drapikowski i p. Piotr Ciołkiwicz, osoby powołane do nadzwyczajnej misji krzewienia apostolstwa Adoracji Najświętszego Sakramentu w wymiarze międzynarodowym.

czytaj więcej (mp3 i foto)...

=========================== P R O G R A M ===========================

8.00 - 8.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu / Kaplica Różańcowa /

8.30 - 9.00 Powitanie i wprowadzenie do tematu spotkania - O.Bogumił Schab, Zofia Chmielewska

9.00 - 10.30 I Konferencja: p .Mariusz Drapikowski, p. Piotr Ciołkiewicz, Stowarzyszenie Regina Della Pace

cały program VII zjazdu...

Bliskość Chrystusa najdoskonalej i najwierniej przeżywała w swoim sercu Maryja Matka. Z jej Niepokalanego Serca , ze źródła miłości do Syna Bożego , czerpali zawsze i wciąż to czynią ojcowie Kościoła i ludzie żywej wiary , którzy rozumieją drogę „przez Maryję do Jezusa”.

czytaj więcej...

ARCYBRACTWO  ADORACJI  NAIŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU, MARIA  PIETRZAK, PARYŻ

2 sierpien / św. Piotr Julian Eymard ,
zalozyciel Kongregacji Kapłanów od Najświętszego Sakramentu,
apostoĺ kultu Eucharystycznego .
Jeden z Patronow Bractwa Eucharystycznego na Jasnej Gorze
***
pisal /

Wielkim zlem czasow jest, kiedy nie chodzimy do Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela i naszego Boga.
Porzucamy jedyny Fundament, jedyne Prawo, jedyna Laske Zbawienia ..

czytaj więcej...

kliknij poniżej na obrazki:

Eucharystia - swiatłem ewangelizacji naszych czasów

Eucharystia - swiatłem ewangelizacji naszych czasów

1) mp3 - Modlitwa-przed-adoracja - Wiesława Bogaczewicz-Bieda

2) mp3 - ks. ABp Stanisław Nowak

Więcej mp3...

JASNOGÓRSKIE  BRACTWO  EUCHARYSTYCZNE
PROGRAM   VI   ZJAZDU   W  DNIU  2  MAJA  2O15  ROKU   NA  JASNEJ GÓRZE

Temat:  MIŁOŚĆ  CHRYSTUSA  W  EUCHARYSTII

 8.00   -   8.45       Adoracja  Najświętszego  Sakramentu
 8.45   -   9.00       Powitanie  Uczestników  Zjazdu
 9.00   -   9.30       Przygotowanie  do  Mszy  św.
 9.30   -  10.30      Msz  Św.  w  Kaplicy  Matki  Bożej  pod  przewodnictwem 
                                Ks. Abpa  Seniora  Stanisława  Nowaka
10.30   - 11.00      Przerwa
11.00   - 13.00      Konferencja , cz.1
13.00   - 14.00      Przerwa  na  obiad
14.00   - 16.00      Konferencja , cz.2   połączona  z  Koronką  do  Bożego  Miłosierdzia
16.00   - 16.30      Przerwa
16.30   - 18.00      Kontynuacja  spotkania … , program  „Muzyka  wyrazem  miłości  do  Eucharystii”,
                                P. Wiesławy  Bogaczewicz-Biedy  ,  zakończenie.
* Miejscem  Zjazdu  jest  Kaplica  Różańcowa

Zapraszają:  Moderator  JBE   O. Bogumił  Schab   i Zofia  Chmielewska
                                                                       

Więcej artykułów…